Jak se vyznat v rozboru vody

Kvalita pitné vody je důležitým faktorem pro lidské zdraví. Víte jak se vyznat v jednotlivých ukazatelích rozboru vody?

Rozbor vody je prvním a základním stupněm, jak zjistit kvalitu a složení zdroje pitné vody. Ať už se jedná o řadovou vodu, nebo vlastní zdroj, je dobré znát její hodnoty. Pitná voda a její hygienické požadavky se řídí vyhláškami Ministerstva zdravotnictví, a to 37/2001 Sb., 252/2004 Sb. a 409/2005 Sb., které obsahují základní limitní hodnoty jednotlivých parametrů a pravidla, jimiž se musí řídit každý výrobce a prodejce zařízení a komponent pro styk s pitnou vodou. 

Rozbor vody se dělí na krácený a úplný. Krácený rozbor obsahuje zhruba 22 ukazatelů, úplný rozbor jich pak sleduje 65. Limity, jež stanovuje vyhláška MZ jsou určovány v mezních hodnotách (MH), nejvyšších mezních hodnotách (NMH) a doporučených hodnotách (DH). Mezní hodnota platí pro pitné vody a výrobu teplé vody, pro zbytek platí doporučené hodnoty. Nejvyšší mezní hodnoty platí pro zdravotnická zařízení. Jako první rozbor vody u vlastního zdroje doporučujeme udělat rozbor úplný, na jehož základě se navrhne komplexní systém úpravy vody. A jaké můžeme v rozboru najít ukazatele a co znamenají?

Mikrobiologické ukazatele:
Koliformní bakterie: Jsou součástí traktu savců, ale žijí i běžně v půdě. Často se ve zdroji vody objevují z důvodu fekálního znečištění.
Escherichia coli: Značí fekální znečištění zdroje vody. Také součástí trávicího traktu živočichů. 
Počty kolonií při 22°C a 36°C: Jedná se o soubor bakterií, které se množí ve vodě za daných podmínek.
Mikroskopický obraz: Dělí se běžně na rozbor živých organismů, které mohou značit kontaminaci zdroje povrchovou, nebo odpadní vodou. Rozbor počtu organismů ukazuje živé i mrtvé organismy obsažené ve zdroji vody, často značí stejný způsob znečištění, jako rozbor živých organismů. Třetí hodnotou je abiosteton, který zobrazuje částice organického i anorganického původu pocházejících zejména z rostlin, půdy, či živočišných tkání.

Chemické ukazatele:
Amonné ionty (NH4+): Objevují se ve zdroji vody zejména v blízkostí polí. Značí fekální znečištění, ale dostávají se do vody i rozkladem odpadů, či z hnojiv.
Barva: Přirozeně je voda bezbarvá, její zabarvení mohou způsobovat různé druhy chemikálií, sloučeniny kovů, například železo, měď, či organické látky. 
Dusičnany (NO3-): Jsou ukazatelem úniku odpadních vod a dusíkatých hnojiv do spodní vody. 
Dusitany (NO2-): Mají stejný původ, jako dusičnany, ale jsou více reaktivní. Pro člověka jsou velmi toxické a v lidském těle vznikají redukcí dusičnanů v trávicím ústrojí. Mohou být důsledkem vzniku rakoviny, či chronických chorob.
Železo a mangan (Fe, Mn): Vyskytují se často v horninovém podloží. Do zdroje vody se dostává jeho omýváním. Ve vodě se může však objevit i z rezavých částí rozvodů vody. Vyšší koncentrace obvykle mění chuť i zápach vody. 
Chemická spotřeba kyslíku (CHSKMn, TOC): Je indikátorem organického znečištění rostlinného, nebo živočišného původu. Často je součástí i kontaminace mikrobiální. 
Pach a chuť: Prvním varováním přítomnosti nežádoucích látek ve vodě. Ovlivňují je často organické i anorganické sloučeniny. 
Konduktivita: Určuje množství rozpuštěných minerálních látek. 
Tvrdost vody: Vápník (Ca) a hořčík (Mg) jsou běžnou součástí podzemních vod. Jejich množství určuje tvrdost vody, která není zdravotně nebezpečná, ale způsobuje problémy ve formě usazování vodního kamene. 
pH: Udává stupeň kyselosti vody. Voda má nejčastěji pH neutrální v rozmezí 6 - 8. Na základě podloží se ale můžou vody objevit i vody kyselejší, nebo zásaditější. 
Zákal: Senzorická vlastnost vody, kterou způsobuje mnoho činitelů. Zákal často snižuje účinnost dezinfekčních a filtračních prostředků. 

Limitní hodnoty:
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 252/2004 Sb.

A. Mikrobiologické a biologické ukazatele

  ukazatel jednotka limit typ
limitu
 
  Clostridium perfringens KTJ/100 ml 0 MH  
  intestinální enterokoky KTJ/100 ml 0 NMH  
KTJ/250 ml 0 NMH  
  Escherichia coli KTJ (MPN)/100 ml 0 NMH  
KTJ (MPN)/250 ml 0 NMH  
  koliformní bakterie KTJ (MPN)/100 ml 0 MH  
KTJ (MPN)/250 ml 0 MH  
  mikroskopický obraz - abioseston % 5 MH  
  mikroskopický obraz - počet organismů jedinci/ml 50 MH  
  mikroskopický obraz - živé organismy jedinci/ml 0 MH  
  počty kolonií při 22 °C KTJ/ml Bez abnormálních změn MH  
KTJ/ml 200 DH  
KTJ/ml 100 NMH  
  počty kolonií při 36 °C KTJ/ml Bez abnormálních změn MH  
KTJ/ml 40 DH  
KTJ/ml 20 NMH  
  Pseudomonas aeruginosa KTJ/250 ml 0 NMH  

B. Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

  ukazatel zkratka jednotka limit typ limitu  
  1,2-dichlorethan   μg/l 3,0 NMH  
  akrylamid   μg/l 0,1 NMH  
  amonné ionty NH4+ mg/l 0,50 MH  
  antimon Sb μg/l 5,0 NMH  
  arsen As μg/l 10 NMH  
  barva   mg/l Pt 20 MH  
  benzen   μg/l 1,0 NMH  
  benzo[a]pyren BaP μg/l 0,01 NMH  
  beryllium Be μg/l 2,0 NMH  
  bor B mg/l 1,0 NMH  
  bromičnany BrO3- μg/l 10 NMH  
  celkový organický uhlík TOC mg/l 5,0 MH  
  dusičnany NO3- mg/l 50 NMH  
  dusitany NO2- mg/l 0,50 NMH  
  epichlorhydrin   μg/l 0,10 NMH  
  fluoridy F- mg/l 1,5 NMH  
  hliník Al mg/l 0,20 MH  
  hořčík Mg mg/l 10 MH  
20-30 DH  
  chemická spotřeba kyslíku (manganistanem) CHSK -Mn mg/l 3,0 MH  
  chlor volný Cl2 mg/l 0,3 MH  
  chlorečnany ClO3- μg/l 200 NMH  
  chlorethen (vinylchlorid)   μg/l 0,50 NMH  
  chloridy Cl- mg/l 100 MH  
  chloritany ClO2- μg/l 200 NMH  
  chrom Cr μg/l 50 NMH  
  chuť     přijatelná pro odběratele MH  
  kadmium Cd μg/l 5,0 NMH  
  konduktivita k mS/m 125 MH  
  kyanidy celkové CN- mg/l 0,050 NMH  
  mangan Mn mg/l 0,050 MH  
  měď Cu μg/l 1000 NMH  
  microcystin-LR   μg/l 1 NMH  
  nikl Ni μg/l 20 NMH  
  olovo Pb μg/l 10 NMH  
  ozon O3 μg/l 50 NMH  
  pach     přijatelný pro odběratele MH  
  pesticidní látky PL μg/l 0,10 NMH  
  pesticidní látky celkem PLC μg/l 0,50 NMH  
  PH pH   6,5-9,5 MH  
  polycyklické aromatické uhlovodíky PAU μg/l 0,10 NMH  
  rtuť Hg μg/l 1,0 NMH  
  selen Se Hg/l 10 NMH  
  sírany SO42- mg/l 250 MH  
  sodík Na mg/l 200 MH  
  stříbro Ag μg/l 25 NMH  
  teplota   °C 8-12 DH  
  tetrachlorethen PCE μg/l 10 NMH  
  trihalomethany THM μg/l 100 NMH  
  trichlorethen TCE μg/l 10 NMH  
  trichlormethan (chloroform)   μg/l 30 NMH  
  uran U μg/l 15 NMH  
  vápník Ca mg/l 30 MH  
40-80 DH  
  vápník a hořčík Ca + Mg mmol/l 2-3,5 DH  
  zákal   ZF (n) 5 MH  
  železo Fe mg/l 0,20 MH  

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-252

 Zveřejněno: 07/11/2023 - 08:37:23

Máte další dotazy, nebo zájem o úpravu vody?

SERVIS


Poskytujeme kvalitní a pravidelné servisní zabezpečení

Disponujeme plně vybaveným skladem materiálu a náhradních dílů.
Při poskytování servisních služeb máme na zřeteli maximální komfort a spokojenost klienta.

  • Preventivní kontroly všech součástí zařízení
  • Pravidelná údržba – čištění, dezinfekce, výměna náplní
  • Provádění inovací přístroje, aktualizací a jiných úprav
  • Dodávka a montáž originálních náhradních dílů


Více informací
course thumb

Úprava vody od profesionálů

Jsme český výrobce certifikovaných úpraven vody od roku 1990. Vyvíjíme a vyrábíme ucelenou řadu standardních i zakázkových úpraven vody. Nabídku vám připravíme nejpozději do 7 dnů.

Katalog úpraven
course thumb

Zdravotnictví a průmysl

Disponujeme veškerými certifikacemi, které nás opravňují prodávat technicky vyspělé úpravny vody na míru pro obory zdravotnictví, farmacie a průmysl.

Více
course thumb

Domácnosti a chalupy

Vlastní zdroj vody, jako studna nebo vrt, často nesplňuje ani standardní požadavky kvality. Proto je nutné ji upravit lépe, než jen převařováním, či magnetickou úpravou.

Více