Automatická filtrace a chemická úprava

Základní úprava vody pomocí mechanické filtrace, filtračních médií, či chemického dávkování pro odstranění nežádoucích chemických a mechanických látek z vody.

Automatická filtrace a chemická úprava

Kategorie: Domácnosti
Použití: Filtrace

Základní úprava vody pomocí mechanické filtrace, filtračních médií, či chemického dávkování pro odstranění nežádoucích chemických a mechanických látek z vody.(více)

Voda z mětského rozvodu je často chemicky ošetřována a není zbavována příměsí jiných chemických a mehanických látek.
Studny, vrty, ale i mětské rozvody bývají velmi často kontaminovány nežádoucími látkami, které mají vliv na lidské zdraví i domácí spotřebiče.

Železo a mangan
Železo i mangan ve vodě ovlivňují chuť, barvu i zápach. Do vodovodních rozvodů se dostávají přirozenou cestou omýváním železitých nerostů, nebo lidskou činností, například v odpadních vodách. Obsah železa a manganu ve vodě též často vede k nárůstu bakterií.
Odstranění probíhá pomocí speciálních odželezovacích filtrů a filtračního média Pyrolox. Další možností je chemické dávkování chlornanu sodného.

Dusíkaté sloučeniny
Dusičnany a dusitany se do pitné vody dostávají především lidskou činností zejména při hnojení z odpadů, žump, nebo septiků. Na první pohled ve vodě nejsou zřetelné. V lidském organismu tyto látky reagují a přeměňují se na toxičtější formy.
Odstranění dusíkatých sloučenin probíhá pomocí speciální pryskyřice Purolite, filtračním médiem Zeolit, nebo lze použít úpravu vody na bázi reverzní osmózy.

Chlór
Chlor je nejčastěji používaným chemickým dezinfekčním prostředkem, protože snadno a efektivně hubí mikroorganismy. Jeho zvýšená koncentrace ve vodě ovlivňuje chuť a zápach.
Odstranění chloru z pitné vody probíhá pomocí mechanické filtrace a filtru s aktivním uhlím.

Amoniak
Amoniak se do pitné vody dostává především lidskou činností, je-li ve vodě obsažen, znamená to závažnou kontaminaci například průsakem odpadních vod, hnojiv, nebo bakteriálním znečištěním.
Odstranění amoniaku je nejefektivnější úpravou vody na bázi reverzní osmózy, eliminovat se dá také pomocí filtru s filtračním médiem Zeolit.

Zákal
Zákal je nejčastěji způsoben mechanickým a chemickým znečištěním. Může být způsoben přirozenou cestou i lidskou činností.
Odstranění zákalu probíhá pomocí speciální mechanické filtrace a filtračního písku, nebo filtračního média Zeolit.

 

Filtrační média:

Filtrační písek
Účinné filtrační médium, které se používá jako předfiltr k samotné úpravě vody. Křemičitý písek je vhodný pro odstranění nežádoucích mechanických nečistot a zákalu. 

Zeolit
Minerál porézní struktury, díky které je chopen zachytit i menší mechanické částice a také je schopen reakce s chemickými látkami. Zeolit je vhodný pro odstraňování silikátů, amonných iontů a jiných organických i anorganických sloučenin dusíku.

Mramor
Neboli uhličitan vápenatý, vhodný zejména na úpravu pH. Je schopen odstraňovat také volný oxid uhličitý a zvyšovat přirozenou tvrdost vody.

Aktivní uhlí
Používá se zejména pro odstranění chloru, nežádoucího zápachu a chutě. Je schopen navázat i některé sloučeniny organického původu. Dodává vodě přirozenou chuť.

Silně kyselý Katex
Používá se jako médium pro změkčení vody. Má schopnost reagovat s ionty vápníku a hořčíku a nahrazovat je ionty sodíku. Tak dochází k eliminaci tvrdosti vody a vzniku vodního kamene. Jeho regenerace se pak provádí solným roztokem ze solanky změkčovače.

Silně bazický Anex
Filtrační médium pro odstranění dusičnanů, dusitanů a síranů. Regenerace filtrační náplně se provádí stejně jako u Katexu solným roztokem ze solanky.

Pyrolox
Filtrační médium používané zejména pro odstranění železa a manganu, jako nežádoucích látek ve vodovodním řádu, s nimi spojeného sirovodíku, ale i amonných iontů. Jedná se o oxid manganičitý, který je schopen rychlé reakce s ionty, které jsou pak výplachem odstraněny, čímž se dosáhne správné kvality vody.

Ecomix
Multifunkční filtrační médium, které je schopno odstranit tvrdost vody, železo, mangan, amoniak i rozpuštěné organické látky (označované jako CHSKMn). Pokud tyto hodnoty jsou lehce nadlimitní, Ecomix je vhodným filtračním médiem pro odstranění všech těchto nežádoucích hodnot.

Směsný iontoměnič
Upravuje celkovou vodivost vody. Používá se ve spojení s reverzní osmózou. Obsahuje silně kyselý Katex a silně bazický Anex.

 

Pro správný výběr vhodné a funkční úpravy vody nás kontaktujte přes poptákový formulář.

Galerie produktu

Poptávkový formulář